LAMP là gì – Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP

LAMP là gì?

LAMP là chữ viết tắt thường được dùng để chỉ sự sử dụng các phần mềm Linux, Apache, MySQL và ngôn ngữ văn lệnh PHP hay Perl hay Python để tạo nên một môi trường máy chủ Web có khả năng chứa và phân phối các trang Web động.

Hình ảnh có liên quan

Các bước cài đặt Apache, MySQL và PHP trên CentOS

Bước 1: Cài đặt Apache bằng dòng lệnh dưới thông qua lệnh ssh

sudo yum install -y httpd

Tiếp theo khởi động lại Apache

sudo service httpd start

Truy cập vào địa chỉ IP của Server thông qua trình duyệt xem Apache đã chạy chưa. Ví dụ của mình là 128.199.173.199

Bước 2: Cài đặt MySQL trên CentOS

Dùng lệnh

sudo yum install -y mysql-server

Khởi động MySQL

service mysqld start

Cấu hình MySQL bằng lệnh

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

Khi tới đoạn “Enter current password for root (enter for none):” bạn không nhập gì cả chỉ nhấp Enter thôi và liên tục nhấp “Y” rồi Enter cho tới khi cài đặt xong.

Bước 3: Cài đặt PHP trên CentOS

sudo yum install -y php php-mysql

Cài đặt thư viện và modules cho PHP

yum install -y php-common php-bcmath php-cli php-devel php-mcrypt php-mysql php-mysqlnd php-password-compat php-pclzip php-pdo php-gd php-imap php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-dba php-embedded php-enchant php-mbstring php-intl libssh2 php-pecl-ssh2 php-pecl-memcached php-pecl-redis php-soap php-xmlseclibs php-phpseclib php-php-gettext php-phpass php-pecl-zip php-opcache php-mssql php-magickwand php-pecl-crypto php-pecl-geoip php-pecl-igbinary php-pecl-oauth php-pecl-rar php-pecl-yaml php-pgsql php-phpseclib-crypt-aes php-phpseclib-crypt-base php-phpseclib-crypt-blowfish php-phpseclib-crypt-des php-phpseclib-crypt-hash php-phpseclib-crypt-random php-phpseclib-crypt-rijndael php-phpseclib-crypt-rsa php-phpseclib-crypt-tripledes php-phpseclib-crypt-twofish

Cuối cùng dùng 2 lệnh

sudo chkconfig httpd on

sudo chkconfig mysqld on

để Apache và MySQL tự động khởi chạy khi bật máy

Lời kết: bạn đã biết LAMP là gì chưa với các bước hướng dẫn chi tiết trên đây hi vọng sẽ giúp bạn cài đặt LAMP nhanh chóng và có thể tiến hành chạy website trên webserver ngay sau khi cài LAMP thành công.

Đánh giá
Ngày đánh giá
Tên người đánh giá
LAMP là gì - Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP
Tác giả đánh giá
51star1star1star1star1star